به عنوان همکار معرف FXTM ثبت نام کنید

فرم ثبت نام زیر را برای دسترسی به مزایای این برنامه مشارکت پر کنید.

اطلاعات شخصی
نمایش
اطلاعات شغلی
اطلاعات اضافی
1. تکمیل فرم ثبت نام

با تکمیل فرم درخواست معرف شدن، شروع کنید. این عملیات رایگان است و تکمیل آن کمتر از دو دقیقه طول می کشد.

2. معامله گران را معرفی کنید.

مشتریان خود را برای تبدیل شدن به معامله گران FXTM مشارکت دهید

3. یک طرح برای پرداخت ریبیت انتخاب کنید و پول دریافت کنید.

با توجه به طرح پرداخت ریبیت که انتخاب کرده اید و با معاملات مشتریانی که به FXTM معرفی کرده اید، درآمد کسب نمایید.

اگر پرسشی داشته باشید، می توانیم توسط باهم صحبت کنیم